کرم نیکا،ره آورد دستان مهربان طبیعت
فروشگاه فرآورده های طب سنتی نیکا
پروانه بهره برداری کرم ارایشی کادیلای

پروانه بهره برداری کرم ارایشی کادیلای

به استناد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و آئین نامه های اجرایی مربوطه به موجب این پروانه موافقت میگردد که فرآورده کرم حاوی روغن زیتون و عسل با مشخصات مذکور در عکس و با رعایت مقررات و آئین نامه های مربوطه در کارخانه یاد شده تولید و توسط دارنده پروانه (دارنده علامت تجاری)عرضه گردد اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یکسال میباشد.