کرم نیکا،ره آورد دستان مهربان طبیعت
فروشگاه فرآورده های طب سنتی نیکا
پروانه بهره برداری افسنتین 6%

پروانه بهره برداری افسنتین 6%

براساس آزمایش های حیوانی و انسانی انجام شده

در دانشگاه علوم پزشکی همدان ،قدرت اثرپماد افسنتین در دوزهای 3% و 6%

مساوی و بیشتراز مورفین تزریقی است.